Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός εγκαταστάσεων:

€3.910.000,00

Ανάπλαση ΧΥΤΑ Λιοσίων 1:

Θέση:

Άνω Λιόσια Αττική

Τύπος έργου:

Ανάπλαση Τμήματος ΧΥΤΑ

Χρόνος Μελέτης:

1996

Φορέας:

ΕΣΚΔΝΑ

Ανάδοχος

ΚΞ Αφοί Μεσοχωρίτη ΑΤΕ - Αγορογιάννης - Χριστιάς - Peter Gross GmbH&Co KG

Τύπος εγκαταστάσεως:

Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού (Άρδευση - Αντλιοστάσιο Άρδευσης - Σύστημα Συλλογής και επεξεργασίας (αντίστροφη όσμωση) Στραγγιδίων - Σύστημα Άντλησης καύσης / χρήσης Βιοαερίου - Σύστημα Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας - Σύστημα Εξωτερικού Φωτισμού - Συστήματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης)

Ανάπλαση ΧΥΤΑ Δερβενίου

Θέση:

Δερβένι Ν.Θεσσαλονίκης

Τύπος έργου:

Ανάπλαση ΧΥΤΑ

Χρόνος Μελέτης:

1998

Φορέας:

ΟΤΑ Μ. Θεσσαλονίκης

Υπ. Ανάδοχος

ΚΞ Αφοί Μεσοχωρίτη ΑΤΕ - Peter Gross GmbH&Co KG

Τύπος εγκαταστάσεων:

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού (Άρδευση - Αντλιοστάσιο Άρδευσης - Σύστημα Συλλογής Στραγγιδίων - Σύστημα Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας - Σύστημα Εξωτερικού Φωτισμού - Συστήματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης)

Ανάπλαση ΧΥΤΑ Ταγαράδων 1:

Θέση:

Ταγαράδες Ν.Θεσσαλονίκης

Τύπος έργου:

Ανάπλαση Τμήματος ΧΥΤΑ

Χρόνος Μελέτης:

1998

Φορέας:

ΟΤΑ Θεσσαλονίκης

Ανάδοχος

ΚΞ Αφοί Μεσοχωρίτη ΑΤΕ - Peter Gross GmbH&Co KG

Τύπος εγκαταστάσεως:

Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού (Άρδευση - Αντλιοστάσιο Άρδευσης - Σύστημα Συλλογής Στραγγιδίων - Σύστημα Άντλησης καύσης / χρήσης Βιοαερίου - Σύστημα Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας - Σύστημα Εξωτερικού Φωτισμού - Συστήματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης)

Ανάπλαση ΧΥΤΑ Λιοσίων 2:

Θέση:

Άνω Λιόσια Αττική

Τύπος έργου:

Ανάπλαση Τμήματος ΧΥΤΑ

Χρόνος Μελέτης:

1999

Φορέας:

ΕΣΚΔΝΑ

Ανάδοχος

ΚΞ Αφοί Μεσοχωρίτη ΑΤΕ - Τομή ΑΤΕ

Τύπος εγκαταστάσεως:

Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού (Άρδευση - Αντλιοστάσιο Άρδευσης - Σύστημα Συλλογής Στραγγιδίων - Σύστημα Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας - Σύστημα Εξωτερικού Φωτισμού - Συστήματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης)

Κατασκευή ΧΥΤΑ Άμφισσας:

Θέση:

Άμφισσα

Τύπος έργου:

Νέος ΧΥΤΑ

Χρόνος Μελέτης:

1999

Φορέας:

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άμφισσας

Υπ. Ανάδοχος

Peter Gross GmbH&Co KG

Τύπος εγκαταστάσεων:

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού (Άρδευση - Αντλιοστάσιο Άρδευσης - Σύστημα Συλλογής Στραγγιδίων - Σύστημα Άντλησης καύσης Βιοαερίου - Σύστημα Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας - Συστήματα Εσωτερικού / Εξωτερικού Φωτισμού - Συστήματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης - Κτιριακές εγκαταστάσεις - Αντικεραυνική Προστασία -Πυρασφάλεια )

Κατασκευή ΧΥΤΑ ΙΙ Δυτικής Αττικής Λιόσια 3:

Θέση:

Άνω Λιόσια Αττική

Τύπος έργου:

Νέος ΧΥΤΑ

Χρόνος Μελέτης:

2001

Φορέας:

ΕΣΚΔΝΑ

Υπ. Ανάδοχος

ΚΞ Αφοί Μεσοχωρίτη ΑΤΕ - Peter Gross GmbH&Co KG

Τύπος εγκαταστάσεων: Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού (Άρδευση - Αντλιοστάσιο Άρδευσης - Σύστημα Συλλογής και επεξεργασίας (αντίστροφη όσμωση - εξάτμιση) Στραγγιδίων - Σύστημα Άντλησης καύσης Βιοαερίου - Σύστημα Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας - Συστήματα Εσωτερικού / Εξωτερικού Φωτισμού - Συστήματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης - Κτιριακές εγκαταστάσεις - Αντικεραυνική Προστασία -Πυρασφάλεια )

Κατασκευή ΧΥΤΑ ΒΔ Νομού Θεσσαλονίκης και οδός πρόσβασης:

Θέση:

Μαυροράχη

Τύπος έργου:

Νέος ΧΥΤΑ

Χρόνος Μελέτης:

2003

Φορέας:

ΟΤΑ Θεσσαλονίκης

Υπ. Ανάδοχος

ΚΞ Αφοί Μεσοχωρίτη ΑΤΕ - Εχέδωρος ΑΤΕ - Peter Gross GmbH&Co KG

Τύπος εγκαταστάσεων: Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού (Άρδευση - Αντλιοστάσιο Άρδευσης - Σύστημα Συλλογής και επεξεργασίας (βιολογικός - αντίστροφη όσμωση - εξάτμιση) Στραγγιδίων - Σύστημα Άντλησης καύσης Βιοαερίου - Σύστημα Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας - Συστήματα Εσωτερικού / Εξωτερικού Φωτισμού - Συστήματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης - Συστήματα Οδοφωτισμού - Συστήματα εφεδρικής ηλ. τροφοδοσίας - Κτιριακές εγκαταστάσεις - Αντικεραυνική Προστασία -Πυρασφάλεια)

Ανάπλαση ΧΥΤΑ Ταγαράδων 2:

Θέση:

Ταγαράδες Ν.Θεσσαλονίκης

Τύπος έργου:

Ανάπλαση Τμήματος ΧΥΤΑ

Χρόνος Μελέτης:

2004

Φορέας:

ΟΤΑ Θεσσαλονίκης

Υπ. Ανάδοχος

ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΑΤΕ

Τύπος εγκαταστάσεως:

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού (Άρδευση - Αντλιοστάσιο Άρδευσης - Σύστημα Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας - Σύστημα Άντλησης καύσης Βιοαερίου - Συστήματα Εσωτερικού / Εξωτερικού Φωτισμού - Συστήματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης - Συστήματα Οδοφωτισμού - Κτιριακές εγκαταστάσεις - Αντικεραυνική Προστασία -Πυρασφάλεια)

Κατασκευή ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Κιλκίς:

Θέση:

Ν. Κιλκίς

Τύπος έργου:

Νέος ΧΥΤΑ

Χρόνος Μελέτης:

2005

Φορέας:

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Υπ. Ανάδοχος

ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ - ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΑΤΕ

Τύπος εγκαταστάσεως:

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Σύστημα Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού / Αυτοματισμού (Άρδευση - Αντλιοστάσιο Άρδευσης - Σύστημα Συλλογής και επεξεργασίας (βιολογικός - αντίστροφη όσμωση - εξάτμιση) Στραγγιδίων - Σύστημα Άντλησης καύσης Βιοαερίου - Σύστημα Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας - Συστήματα Εσωτερικού / Εξωτερικού Φωτισμού - Συστήματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης - Συστήματα Οδοφωτισμού - Συστήματα εφεδρικής ηλ. τροφοδοσίας - Κτιριακές εγκαταστάσεις - Αντικεραυνική Προστασία -Πυρασφάλεια)