Ξενοδοχεία

Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός εγκαταστάσεων:

€ 1.200.000,00

Ξενοδοχείο AURORA

Θέση: Περιοχή Νέων Ρόδων Ν. Χαλκιδικής
Τύπος έργου: Αναβάθμιση - Τροποποίηση - Ανακαίνιση υφισταμένου Ξενοδοχείου
Χρόνος Μελέτης: 2007-2008
Φορέας:

Duales Holdings Ltd - ΑΟΥΡΟΡΑ ΑΕ

Τύποι εγκαταστάσεων: Ηλεκτρολογικά ισχύος - Ηλεκτρολογικά ασθενών ρευμάτων - Ηλεκτρικός Υποσταθμός -Υδραυλικά - Υδραυλικοί Ανελκυστήρες - Κλιματισμός (VRF) - Πυρασφάλεια - Εγκατάσταση αποθήκευσης / διανομής Υγραερίου - Διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας - ΗΜ Εγκαταστάσεις πισίνας